ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
The 2024 Annual General Meeting of Shareholders
Tham dự đại hội trực tuyến Tài liệu ĐHĐCĐ Documents of GMS
Video hướng dẫn